Beleidsplan

Ten geleide

Onderstaand staat het beleidsplan SWN weergegeven voor de periode 2018-2019. Dit plan geeft inzicht in de wijze waarop SWN haar doelstellingen tracht te bereiken. Onderdeel van de werkzaamheden voor voornoemd tijdvak is de ontwikkeling van een meerjarenplan voor de periode 2019-2022.

Doelstelling, kernwaarden en strategie SWN

Doelstelling van SWN is de bevordering van seksueel welzijn en seksuele gelijkheid in Nederland door wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en hulpverlening.

Kernwaarden SWN

 

• Plezier
• Gelijkheid
• Wederkerigheid
• Inclusiviteit
• Autonomie
• Verbondenheid

Visie SWN

Ieder individu, ongeacht sekse, gender, genderidentiteit, seksuele orientatie, geloof, herkomst, sociaal-economische status, en lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand, heeft recht op een seksueel leven dat bijdraagt aan welbevinden. Dat betekent dat iedereen in staat moet worden gesteld tot het maken van soevereine keuzes op het gebied van seksualiteit en relaties op basis van onbelemmerde toegang tot betrouwbare seksuele en relationele vorming, een stapsgewijze seksuele ontwikkeling, en goede hulpverlening. Uiting kunnen geven aan seksuele wensen en mogelijkheden wordt onlosmakelijk verbonden geacht aan het kunnen aangeven van eigen seksuele grenzen en het respecteren van die van een ander. Het bevorderen van gendergelijkheid in seksueel welzijn is nadrukkelijk één van de doelstellingen van de stichting.

Strategie SWN

SWN tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door
• het genereren van draagvlak in de Nederlandse samenleving voor haar ideaal en de activiteiten van de stichting en het werven van fondsen;
• het stimuleren en (financieel) ondersteunen van wetenschappelijke onderzoeksprojecten op het gebied van seksueel welzijn in de ruimste zin van het woord;
• het ontwikkelen en financieren van educatieve programma’s;
• het verlenen en exploiteren van diensten en het verstrekken van financieringen met betrekking tot het bevordering van seksueel welzijn en seksuele gelijkheid in Nederland door wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en hulpverlening.

Beleid

Wat betreft de beleidsontwikkeling van SWN is sprake van een gefaseerde aanpak. In de eerste helft van 2018 ligt de nadruk op randvoorwaardelijke zaken zodat er een stevig basis ligt om op te bouwen. Concreet gaat het om het stroomlijnen van bestuurlijke aanlegenheden (zoals uitwerking van de functieprofielen), om bemensing van de Raad van Advies en om bemensing van de Wetenschappelijke Raad. Voorts zal in deze periode ingezet worden op het verstevigen van maatschappelijk draagvlak door middel van samenstelling en activering van een brede klankbordgroep. Na de zomer volgt het meerjarenplan 2019-2022.

Verwerving van middelen

SWN beoogt gelden te verwerven door:
• subsidies;
• giften en bijdragen van derden;
• inkomsten uit het vermogen van de stichting;
• inkomsten uit door de stichting, al dan niet op verzoek of in opdracht van derden verrichte diensten;
• hetgeen de stichting door erfstelling of legaat verkrijgt;
• andere baten

Boekjaar, financiën en bestuur

Het boekjaar van SWN is gelijk aan het kalenderjaar.
Het bestuur van de ‘Stichting SWN’ bestaat uit:
• Prof dr E.T.M. Laan: Voorzitter
• Drs H. K. Verkoren: Penningmeester a.i.
• Drs A.C. de Geus: Secretaris
• Mevr S. M.M. Meulenbeld: Lid
• Vacature: Lid